Paul Grégoire

De kerk in Wouw is door zijn opvallende grootte en schoonheid een opvallend monument in het dorp Wouw. Om die reden zijn wij met ons gezin naar Wouw verhuisd om tevens ook het muzikale gedeelte te verzorgen in deze welluidende kerk. Na ons pensioen zijn wij ons gaan verdiepen in de geschiedenis van dit gebouw en werden steeds enthousiaster, maar nu ook door de prachtige kunstschatten die door de Cisterciënzers uit Hemiksem, nu België, ten tijde van Napoleon naar Wouw en omgeving zijn getransporteerd. Zo zijn er in de kerken van Oudenbosch, Hoeven en Oud Gastel , die ook door de paters uit Hemiksem werden bediend, nog veel resten te zien van hun rijke inboedel.

De houten beelden zijn van een weergaloze kwaliteit en dat is alom bekend, maar de stenen sculpturen in de vorm van kapitelen en kraagstenen zijn nog niet zo beroemd. Waarschijnlijk omdat de mensen niet graag naar boven kijken vanwege nekklachten misschien. Alle kapitelen zijn verschillend en voorzien van organische vormen zoals bladeren vlinders en andere dieren.
De kraagstenen zijn veelal geïnspireerd op bijbel verhalen.

Dit boekje is een welkome aanvulling in de librije, waar al heel wat verzameld is rondom het leven en werk van de Cisterciënzers.  De rondleiders hebben zo weer een nieuwe boeiende aanvulling in hun verhaal. Een bezoek aan deze kerk is mede door het beeldhouwwerk van Paul Grégoire zeer de moeite waard.
 
Jan en Loes Walraven van Langerak
 

         

   

                                                           Teteringen, Het provinciewapen A22
Aan Pastoor A. Wolters 
Dorpsstraat Wouw                                                                   3 aug ‘50
 
Teneinde mij op de hoogte te stellen van het standpunt der monumentencommissie inzake haar opvatting omtrent het aanbrengen van beeldhouwwerk en speciaal het werk in Wouw, heb ik mij in verbinding gesteld met prof. Wenckebach. Mijn onderhoud  met hem is alleszins bevredigend geweest. De commissie bleek geen voorstander van een werkwijze waarbij aan ieder object een voorstudie dient vooraf te gaan, in geval een werk tenminste in bevoegde handen is. Hij gaf  principieel de voorkeur aan de zogenaamde TAILLE DIRECTE methode en wenschte wat stijl betreft géén nabootsingen maar levende conceptie.
Wat dit laatste betreft ben ik nochthans gaarne genegen om voor den aanvang ter plaatse enkele schetsontwerpen te vervaardigen opdat U met vertrouwen het werk aan mij kunt overlaten. De commissie voornoemd vergt geen voorstudies doch houdt zich tijdens het werk van de gang van zaken op de hoogte.
Wat de kosten aangaat heb ik op grond van overwegingen van tijd, hulpkracht en reiskosten een begroting opgemaakt hetgeen hier op neer komt dat ik U voor het monument- gedeelte der kerk een bedrag vraag van 6000,00 gulden zóó dat ik wekelijks over max.150 gulden kan beschikken voor honorarium, reiskosten en betaling van een hulpkracht. Voor de kapitelen van het schip kan ik nader met U overleggen omtrent uitvoering en prijs. De totale tijdsduur zal voor monumentged.+ schip  zeker een jaar arbeid vergen. Voor het geheel kan ik geen garantie geven op tijd (1sept ’51) klaar te zijn. Echter wel voor het monumentgedeelte. Het spreekt vanzelf dat  ik mijn best doe het werk vlot te laten verlopen hetgeen ook voor mij zelf voordelig is. De kwaliteit van het af te leveren werk telt mij echter vóór alles. In de hoop U hiermee naar behoren te hebben ingelicht over hetgeen ik U aan mededeling en wenschen mijnerzijds schuldig was, hoop ik tevens dat een en ander zal kunnen leiden tot een prettige en soepele samenwerking ten bate van een zo schoon mogelijk resultaat voor de kerk van Wouw.
 
Met de meeste hoogachting
P. Grégoire
 

   

   


Foto's: Richard Tummers